Brecon Jazz Futures Planning update

Following the pilot project of Brecon Jazz Futures in 2016 and in consultation with Arts Council of Wales, Theatr Brycheiniog has made the decision to focus on a period of research and development for the project in order to create an effective business model for future years. Brecon Jazz Futures will therefore not be providing a performance programme throughout the Brecon Jazz weekend.

Brecon Jazz Futures was developed in 2016 in partnership with The Friends of Brecon Jazz, and was supported by Jazz 4 Jed with a focus on new and emerging artists.  Following Brecon Town Council’s scoping report in October 2016 of the Brecon Jazz Weekend 2016 (undertaken by Nod Knowles Productions) one of the key development options identified was around the work that Brecon Jazz Futures achieved.  The report identified the need to create more opportunities for emerging jazz musicians and a need to develop new jazz audiences.

Therefore over 2017, Brecon Jazz Futures will not be running a performance programme as they did alongside the Brecon Jazz Weekend 2016, but will be undergoing extensive research and development across the industry over the next 9 months in order to create an effective business model that will provide the highest impact for developing and nurturing new and emerging Jazz talent.

Brecon Jazz Futures is currently seeking funding in order to achieve this period of consultation and will be looking to develop the project further on successful receipt of funding.

For further information please contact:

Lewis Gwyther
Head of Fundraising and Communications
Theatr Brycheiniog

lewis@brycheiniog.co.uk
01874 611838, Opt 1, Opt 1

Theatr Brycheiniog, Brecon’s Centre for the Arts opened in April 1997, as the first wholly funded Lottery new build arts organisation in the UK. The Arts Centre is probably situated in one of the most picturesque locations of any venue in the UK. Built alongside the canal basin in the heart of Brecon, serving the town and surrounding areas of Powys, Monmouthshire and beyond, it is rooted firmly in the community it serves. The venue currently provides a varied programme of theatre, dance, music and entertainment in its purpose built 478 seat auditorium and 120-seat studio/rehearsal space. It also hosts an exhibition programme in the Gallery.

The Arts Centre serves not only its community through an outstanding programme of quality professional English and Welsh language productions. It is home to the Brecon Baroque Festival and Brecon Jazz Futures, which both attract audiences and visitors nationally and internationally. The Gallery exhibits local, national and international artists, with spaces for hire for community and commercial use and our Waterfront Bar serves a varied Taste of Wales menu, of locally sourced and produced snacks.  Theatr Brycheiniog is funded by the Arts Council of WalesPowys County Council and Brecon Town Council.


Brecon Jazz Futures – Y Cynlluniau Diweddaraf

Yn dilyn prosiect peilot Brecon Jazz Futures yn 2016 ac mewn ymgynghoriad â Chyngor Celfyddydau Cymru, mae Theatr Brycheiniog wedi penderfynu canolbwyntio ar gyfnod o ymchwil a datblygiad ar gyfer y prosiect er mwyn creu model busnes llwyddiannus ar gyfer y blynyddoedd i ddod. Ni fydd Brecon Jazz Futures felly yn darparu rhaglen berfformio ar gyfer penwythnos Jazz Aberhonddu eleni.

Datblygwyd Brecon Jazz Futures yn 2016 mewn partneriaeth â Chyfeillion Jazz Aberhonddu ac fe’i cefnogwyd gan Jazz 4 Jed gyda’r ffocws ar artistiaid newydd a’r rhai sy’n dechrau dod i amlygrwydd. Yn dilyn adroddiad cwmpasu Cyngor Tref Aberhonddu yn Hydref 2016 yn dilyn penwythnos Jazz Aberhonddu 2016 (a gynhaliwyd gan Nod Knowles Productions) un o’r dewisiadau datblygu a ddynodwyd oedd ynghylch y gwaith a gyflawnwyd gan Brecon Jazz Futures. Nododd yr adroddiad bod angen creu cyfleoedd pellach ar gyfer cerddorion jazz a oedd yn dechrau dod i amlygrwydd a bod angen datblygu cynulleidfaoedd newydd ar gyfer jazz.

Yn 2017 felly, ni fydd Brecon Jazz Futures yn cynnal rhaglen berfformio fel y gwnaethant ochr yn ochr â Phenwythnos Jazz Aberhonddu 2016, ond yn hytrach bydd yn cynnal gwaith ymchwil a datblygu helaeth ledled y diwydiant dros y 9 mis nesaf er mwyn creu model busnes effeithiol a fydd yn creu’r argraff fwyaf o ran datblygu a meithrin doniau jazz newydd.

Mae Brecon Jazz Futures ar hyn o bryd yn chwilio am gyllid er mwyn cynnal cyfnod o ymgynghoriad a’r bwriad yw datblygu’r prosiect ymhellach o wireddu ceisiadau cyllid llwyddiannus.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch os gwelwch yn dda gyda:

Lewis Gwyther
Pennaeth codi arian a chyfathrebu
Theatr Brycheiniog
lewis@brycheiniog.co.uk
01874 611838, Dewis 1, Dewis 1

Agorwyd Theatr Brycheiniog, canolfan gelfyddydol Aberhonddu yn Ebrill 1997, fel yr adeilad newydd celfyddydol cyntaf i’w ariannu’n llwyr gan y Lotto yn y DU. Mae’r ganolfan gelfyddydol wedi ei leoli yn un o’r lleoliadau mwyaf prydferth yn y DU. Cafodd ei adeiladu wrth ochr basn y gamlas yng nghanol Aberhonddu, gan wasanaethu’r dref a’r ardal gyfagos ym Mhowys, Sir Fynwy a thu hwnt, ac mae wedi ei wreiddio’n ddwfn yn y gymuned y mae’n ei gwasanaethu. Ar hyn o bryd mae’r lleoliad yn darparu rhaglen amrywiol o theatr, dawns, cerddoriaeth ac adloniant yn ei awditoriwm 478 sedd a’r gofod ymarfer/stiwdio 120 sedd. Yn ogystal, mae’n darparu llety ar gyfer rhaglen o arddangosfeydd yn yr Oriel.

Mae’r Ganolfan Gelfyddydol yn gwasanaethu’r gymuned trwy raglen nodedig o gynyrchiadau Cymraeg a Saesneg proffesiynol o safon. Mae’n gartref ar gyfer Gŵyl Faróc Aberhonddu a Brecon Jazz Futures, sydd ill dau yn denu cynulleidfaoedd ac ymwelwyr yn genedlaethol a rhyngwladol. Mae’r Oriel yn arddangos gweithiau artistiaid lleol, cenedlaethol a rhyngwladol, a darparu gofod i’w hurio gan ddefnyddwyr cymunedol a masnachol ac mae ein Bar Glandŵr yn darparu bwydlen Blas ar Gymru amrywiol, gyda byrbrydau wedi eu cynhyrchu yn lleol. Ariennir Theatr Brycheiniog gan Gyngor Celfyddydau Cymru, Cyngor Sir Powys a Chyngor Tref Aberhonddu.